นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. คำจำกัดความ
  “บริษัท” หมายถึง MGPMALLS รวมถึงซัพพลายเออร์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของบริษัท
  “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่สั่งซื้อหรือรับบริการกับบริษัท
  “สินค้า” หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่บริษัทขายบนเว็บไซต์นี้
  “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ “www.lzdpro.com”
  “ราคาสินค้า” หมายความว่า ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดใดๆ หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นไม่รวมค่าขนส่ง
  “ส่วนลด” หมายความว่า ส่วนลดจากราคาสินค้า หรือจากคะแนนสะสมหรือจากคูปองส่วนลดหรือจากโปรแกรมส่งเสริมการตลาดของบริษัท
  “คู่สัญญา” หมายถึง บริษัทและลูกค้า
 2. ข้อตกลงทั่วไป
  2.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้าและรายละเอียดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  2.2. การใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเพียงชั่วขณะ ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว ลูกค้าสามารถหยุดใช้เว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ
  2.3. ข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการระหว่างบริษัทและลูกค้าตามรายละเอียดที่ปรากฏภายใต้ข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าขัดแย้งหรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ บริษัทและลูกค้าตกลงที่จะพึ่งพาข้อตกลงนี้เป็นหลัก
  2.4. เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายสินค้า กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือลูกค้าที่วิกลจริตหรือเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำนิติกรรมตามกฎหมายได้
  2.5. เมื่อลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการข้อมูลของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะเคยลงทะเบียนขณะใช้งานเว็บไซต์มาก่อนหรือไม่
  2.6. การสั่งซื้อและ/หรือการปฏิเสธและ/หรือการยกเลิกสินค้า ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ ลูกค้าผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
  2.7. ทางบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า รูปถ่ายสินค้า ที่ปรากฏในแค็ตตาล็อกหรือคำอธิบายบนเว็บไซต์ หากมีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการพิมพ์ สี หรือบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่พิจารณาข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงการค้า
 3. ทรัพย์สินทางปัญญา
  3.1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ แบบอักษร เค้าโครงเว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงที่จะไม่คัดลอก แก้ไข แก้ไข เพิ่มข้อมูล หรือกระทำการอื่นใดที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรืออนุญาตให้ลูกค้าดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิใดๆ ในการคัดค้าน
 4. ราคาสินค้าและการชำระเงิน
  4.1. สินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา และขนาดสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  4.2. สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราวหรือไม่มีสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อจะมีอยู่ในสต็อกของบริษัท หรือบริษัทและลูกค้าจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
  4.3. รูปภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ จะแสดงตามที่เป็นอยู่ และใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ขนาด คุณภาพ ความสูง และสีของสินค้าจริงอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
  4.4. เมื่อลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุบนเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถือเป็นข้อเสนอซื้อโดยลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะตกลงกัน หรือได้ยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วเท่านั้น
  4.5. บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มีอยู่จริงหรือหยุดการผลิตหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้ ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อทำการคืนเงินหรือจัดหาสินค้าอื่นทดแทนให้กับลูกค้าที่ติดตามระบบ
 5. การชำระเงิน
  5.1. ราคาของสินค้าที่ตกลงกันในการซื้อและ/หรือบริการ จะถือเป็นราคาคงที่ก็ต่อเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อจนเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  • บัตรเครดิต บัตรเดบิต
  • ชำระเงินผ่านธนาคาร
  อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  5.2. กรณีลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเดบิต ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่แสดงบนเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า
 6. การจัดส่งสินค้า
  6.1. สินค้าจะถูกส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้บนเว็บไซต์ บริษัทอาจแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการส่งมอบสินค้าผ่านไลน์ อีเมล หรือ SMS และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด
  6.2. หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วมี
  ต้องชำระเงินภายในเวลา 17.00 น. ในวันนั้น. สินค้าจะถูกจัดเตรียมและจัดส่งให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด ภายใน 1-4 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  6.3. การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้งจากภัยธรรมชาติหรือผลกระทบทางการเมือง ส่งผลให้การส่งมอบล่าช้ากว่า 5 วันทำการ บริษัทจะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด
  6.4. เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการจัดส่งสินค้าจากบริษัท สินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ปลายทางในการจัดส่ง ตามที่ลูกค้ากำหนดในขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง เมื่อสินค้าถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน
 7. ข้อกำหนดความรับผิดชอบ
  7.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หลังจากที่สินค้าหรือบริการได้ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว
  7.2. รูปภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ จะแสดงตามที่เป็นอยู่ นี่ไม่ใช่การรับประกันสินค้าหรือบริการใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
 8. การคืนสินค้า การคืนเงิน
  8.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการคืนเงินให้กับลูกค้าหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้รับการส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายหรือสูญหายก่อนส่งมอบเท่านั้น

กลับไปด้านบน